Villkor

 • 1. Medlemskap

Medlemskapet på Lindome Gym & Hälsa och The CrossFactory är personligt.

Åldersgräns för träning på Lindome Gym & Hälsa är 15 år utan målsman/vuxet sällskap, och det år som barnet fyller 11 år tillsammans med målsman.

Vid varje träningstillfälle ska medlemmen alltid registrera sig genom incheckningsstationen i receptionen. Elektronisk nyckel via parakey för att komma in på obemannade tider. Årsavgift 100 kr debiteras i januari . Som medlem är du skyldig att meddela Lindome Gym & Hälsa och The CrossFactory vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra inlämnade uppgifter.
I januari sker en årlig prisjustering av våra medlemskap.

 

 • 2. Betalning Månadsabonnemang 

Vid tecknande av alla månadsabonemang tillkommer en startavgift på 299 kr.

Betalning via autogiro/månadsabonnemang erläggs månadsvis i förskott. Månadsabonemang gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. Lindome Gym & Hälsa och The CrossFactory förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Autogiro/månadsabonnemang med bindningstid övergår efter bindningstiden till löpande abonnemang och pris uppdateras till aktuell prislista . Då gäller 1 månads uppsägning.

 

Autogiro

Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel därför saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

Minimiåldern för att teckna autogiro är 18 år, för medlemmar under 18 år krävs att målsman tecknar medlemskap för dennes räkning.

 

AUTOGIROMEDGIVANDE
Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag från mitt konto sker tidigast på förfallodagen. Har jag inte senast bankdagen före förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar är jag medveten om att detta kan innebära att betalningarna inte blir utförda.
Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler för den skuld som därigenom uppstår. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.

 

 • 3. Avtalstid och uppsägning

Ej bundna medlemskap har en uppsägning på 1 månad (avvikelser kan uppkomma vid äldre medlemskap, samt uppvisande av läkarintyg). Uppsägningen ska ske med påskrift på en uppsägningsblankett, gäller från och med det datum påskriften skett på pappret och inte via mail eller telefon.

Kontanta kort upphör automatiskt att gälla om det inte förnyas.

 

 • 4. Frysning och överlåtelse

Månadsabonnemangen går inte att frysa.

Tidsbegränsade kort kan frysas till en kostnad av 100 kr, max 4ggr/år, minst 14 dagar/tillfälle. Dock max 60 dagar/år.

Frysning mot uppvisande av läkarintyg är kostnadsfri. Frysning kan ej ske i efterhand.

Överlåtelse av träningskort kan ske mot en kostnad av 100 kr. Träningskort återköps ej.

 

 • 5. Hälsotillstånd

Medlemmar och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Lindome Gym & Hälsas och The CrossFactorys aktiviteter. Lindome Gym & Hälsa och The CrossFactory ansvarar inte för personskador som uppkommit pga olycksfall när du tränar i våra lokaler. Vi rekommenderar varje medlem att teckna en egen olycksfallsförsäkring.

 

 • 6. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlemmar förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande  trivselregler och användning utav utrustning som meddelas skriftlig eller muntligt.

Vi rekommenderar er att förvara värdesaker på angiven plats. Lindome Gym & Hälsa ansvarar ej för förlorade ägodelar.

 

 

 • 7. Dopning, Avstängning

Lindome Gym & Hälsa har nolltolerans mot all användning av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt gällande dopinglag.

I grova fall av regelbrott såsom stöld, aggressivt uppträdande, utlåning av personligt träningskort till annan person eller att släppa in icke behörig person på obemannade tider stängs man av från verksamheten och förlorar sitt medlemskap med omedelbar verkan. Återbetalning av kortavgift sker ej.

 

 • 8. Praktiska ändringar

Lindome Gym & Hälsa förbehåller sig rätten att göra ändringar vad gäller öppettider, schemalagda aktiviteter, förnyelser av utrustning etc. Lindome Gym & Hälsa förbehåller sig rätten att stänga av vissa delar av gym/träningssal/omklädningsrum och dyl. vid renoverings-, reparations-, underhålls- och servicearbeten. Viss avstängning kan även ske i samband med utbildning. Ändringarna meddelas via uppsatta anslag i lokalerna.

 

 • 9. Personuppgifter

Lindome Gym & Hälsa & The CrossFactory förbehåller sig att lagra personuppgifter. Genom er underskrift på medlemsavtalet accepterar ni vår hantering av personuppgifter och utskick från vår verksamhet.

 

 • 10. Incheckningsstation

Med en smartphone har ni tillträde till gymmet på obemannade tider via elektronisk nyckel (parakey)

Du skall registrera dig genom att visa QR koden  framför läsaren vid receptionen varje gång du besöker gymmet, även när det är bemannat.

Det är förbjudet att släppa in någon annan person som ej har en giltigt medlemsskap hos oss när ni tränar. Vid överlåtelse dras träningskortet in utan återbetalning.

Lokalen kameraövervakas när receptionen är obemannad.

Brickan kan komma att spärras om medlemmens uppförande är olämpligt.

 

 • 11. Utrymning

På vår anläggning finns det utrymningsinformation. Ta för vana att studera utrymningsplanerna och titta efter närmaste nödutgång.

 

 • 12. PT FORM

PT Form är ett program som pågår 3 månader. När du tecknat plats i en PT Formgrupp så förbinder du dig att betala för programmet. Ett PT Formprogram är personligt och  går inte att frysa eller överlåta till annan.

 

 • 13. Bokning och avbokning av pass

Om du inte kan komma behöver du avboka dig senast 2 timmar innan aktuell klass. Missad avbokning debiteras med 40 kronor per pass. Efter en missad klasser måste du betala din skuld innan du kan boka på nytt.

 

 • 14. Force majeure och övrigt hinder

Utöver vad som anges ovan är parternas ansvar begränsat enligt följande.
Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför hans kontroll, såsom eldsvåda, naturkatastrof, smittspridning , sjukdom o.d., som gymmet inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit förhindras fullgöra sitt arbete eller leverans på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund.
Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras enligt detta avtal.

Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten att hinder föreligger samt varför.